Peritus - Speed School, ul. Zgoda 5, 00-018 Warszawa, tel. 606-621-488, 22 423-23-24 biuro@speak.com.pl Uczymy skutecznie mówić już w 6 językach!

Warunki uczestnictwa

-) warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie opłaty kursowej i wypełnienie karty wpisowej.
-) osoby, które nie wypełniły karty wpisowej nie mogą brać udziału w zajęciach.
-) przed uiszczeniem jakiejkolwiek opłaty i wypełnieniem karty wpisowej osoba zainteresowana uczestnictwem w kursie ma możliwość udziału w 1 lekcji próbnej. Lekcje próbne są bezpłatne tylko w przypadku niezapisania się na kurs. W przypadku kontynuowania kursu podlegają opłacie tak jak pozostałe lekcje.

-) słuchacze deklarują uczestnictwo w zajęciach grupy standardowej, dużej – liczącej 7-10 osób, albo grupy małej, liczącej 4-6 osób.
-) grupa standardowa na zgodną prośbę Słuchaczy może zostać przekształcona w grupy małe.
-) w przypadku, gdy liczba słuchaczy w grupie spadnie poniżej planowanego minimum, grupa może zostać:
---) zawieszona za zgodą pozostałych słuchaczy do czasu, gdy dołączą do niej inni słuchacze i możliwe będzie wznowienie zajęć
---) rozwiązana
---) przekształcona w grupę małą za zgodą pozostałych słuchaczy (w przypadku grupy standardowej)
-) w przypadku rozwiązania grupy z powodu zmniejszenia się liczby słuchaczy, Szkoła zaproponuje słuchaczom uczestnictwo w innej grupie o takim samym lub podobnym poziomie zaawansowania w tej samej lub innej placówce Szkoły, odpowiadających życzeniom słuchacza.
-) jeżeli w związku ze zmniejszeniem się liczby uczestników kursu rozwiązanie nie odpowiada słuchaczowi, Szkoła dokona zwrotu opłaty wniesionej za pozostałe lekcje.
-) w przypadku, gdy nastąpi zmiana statusu grupy ze standardowej na małą lub odwrotnie, wszystkie długoterminowe płatności słuchaczy zostaną przeliczone według stawek odpowiednich dla nowego statusu grupy.
-) słuchacze mogą większością głosów zdecydować o zmianie dni i godziny spotkań zaplanowanych pierwotnie przez Szkołę. Na taką zmianę musi wyrazić zgodę Dyrektor Szkoły.
-) szkoła nie może zagwarantować, że w każdej z placówek powstaną zarówno grupy małe, jak i grupy standardowe na każdym z 11 poziomów. Jest to uzależnione od preferencji większości Słuchaczy zapisujących się na kurs i od decyzji Szkoły.
-) podczas zajęć słuchacze mogą używać jedynie oryginalnych podręczników. Używanie materiałów kserowanych jest niedozwolone i może skutkować wykluczeniem z zajęć.
-) o doborze słuchaczy do grup decyduje Szkoła. Słuchacze nie mają wpływu na dobór innych słuchaczy do grupy.
-) słuchacz może wnosić o przeniesienie do innej grupy. Decyzję o przeniesieniu podejmuje Szkoła.
-) szkoła może uwzględnić prośbę słuchacza o przeniesienie do innej grupy, w przypadku, gdy nie spowoduje to zmniejszenia liczebności grupy poniżej minimum organizacyjnego