Peritus - Speed School, ul. Zgoda 5, 00-018 Warszawa, tel. 606-621-488, 22 423-23-24 biuro@speak.com.pl Uczymy skutecznie mówić już w 6 językach!

Zasady rezygnacji

-) słuchacz może zrezygnować z dalszego udziału w kursie. Decyzję tę zgłasza na formularzu pobranym z sekretariatu lub placówki.
-) aby zgłoszenie było ważne, musi zawierać pieczęć Szkoły oraz czytelny podpis koordynatora placówki lub pracownika sekretariatu.
-) zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Szkoły lub placówki najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca kończącego opłacony okres nauki i rozpoczynającego kolejny okres.

-) w przypadku opłat długoterminowych słuchacz nie może zrezygnować z kursu przed upływem opłaconego okresu czasu.