Peritus - Speed School, ul. Zgoda 5, 00-018 Warszawa, tel. 606-621-488, 22 423-23-24 biuro@speak.com.pl Uczymy skutecznie mówić już w 6 językach!

1. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście w sekretariacie Szkoły albo u koordynatora.
2. Każdy, kto uczył się danego języka obcego wcześniej, przed rozpoczęciem kursu przystępuje do testu kwalifikacyjnego, w celu dopasowania odpowiedniego poziomu grupy. W przypadku kursów dla dzieci kwalifikacja odbywa się w porozumieniu z opiekunami na podstawie wywiadu.

Read More

-) płatności dokonujemy do 5 dnia miesiąca, którego dotyczy płatność
-) w przypadku dokonywania opłat przelewem Słuchacz zobowiązany jest do okazania potwierdzenia wpłaty.
-) płaty wnoszone są według aktualnie obowiązującego cennika, który jest dostępny w biurze Szkoły przy ul. Zgoda 5 oraz na stronie internetowej.

Read More

-) warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie opłaty kursowej i wypełnienie karty wpisowej.
-) osoby, które nie wypełniły karty wpisowej nie mogą brać udziału w zajęciach.
-) przed uiszczeniem jakiejkolwiek opłaty i wypełnieniem karty wpisowej osoba zainteresowana uczestnictwem w kursie ma możliwość udziału w 1 lekcji próbnej. Lekcje próbne są bezpłatne tylko w przypadku niezapisania się na kurs. W przypadku kontynuowania kursu podlegają opłacie tak jak pozostałe lekcje.

Read More

-) słuchacz może zrezygnować z dalszego udziału w kursie. Decyzję tę zgłasza na formularzu pobranym z sekretariatu lub placówki.
-) aby zgłoszenie było ważne, musi zawierać pieczęć Szkoły oraz czytelny podpis koordynatora placówki lub pracownika sekretariatu.
-) zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Szkoły lub placówki najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca kończącego opłacony okres nauki i rozpoczynającego kolejny okres.

Read More

Nasi klienci